ΕΣΠΑ 21-27 admin June 30, 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027

Κατανομή ανά Στόχο Πολιτικής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 1.616.995.496 €

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1

Μια πιο ανταγωνιστική και έξυπνη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού, καθώς και της περιφερειακής ψηφιακής διασυνδεσιμότητας

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:

205,4 ΕΚ. €

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π. 1:

 

Ανακατασκευή και μετατροπή του Λυσιατρείου σε Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Στήριξη των υφιστάμενων και δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών με βάση τους περιφερειακούς τομείς έξυπνης εξειδίκευσης

Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση τεχνολογιών που προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό (τηλεργασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες, ψηφιακή οργάνωση, εξοπλισμός κ.τ.λ.)

Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη με έμφαση στους τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΣΕΕ)

Ψηφιακός μετασχηματισμός τομέα Υγείας, ΟΤΑ, επαγγελματικών / επιστημονικών φορέων

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2

 

Μια πιο πράσινη, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεταβατική προς την οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:

331,6 εκ. €

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π. 2:

Ενεργειακή αναβάθμιση σε δημοτικά κτήρια και υποδομές, καθώς και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο οδοφωτισμού /προώθηση του εργαλείου των Ενεργειακών Κοινοτήτων


Ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής στις ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας


Ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε οικισμούς Γ΄ προτεραιότητας κατά την έννοια της Οδηγίας 91/271/ΕΚ
Προώθηση δράσεων ανακύκλωσης και διαλογής στην Πηγή (γωνιές ανακύκλωσης σύμφωνα με τα επικαιροποιημενα τοπικά σχέδια)


Παρεμβάσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Πράσινες υποδομές σε τοπικό επίπεδο και δίκτυα ήπιας κυκλοφορίας (βορειοσ ποδηλατικοσ αξονασ γκαζι – κηφισια)

Εξοπλισμός πολιτικής προστασίας στους δήμους σε συνέργεια με το Τομεακό Πρόγραμμα

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3

Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:

124,9 εκ. €

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π. 3:

 

Ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του λιμένος Πειραιά για την εξυπηρέτηση της Κρουαζιέρας


Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιφερειακών λιμένων της Αττικής (Ραφήνα, ΛΑΥΡΙΟ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)


Υλοποίηση έργων περιφερειακής, επαρχιακής και διαδημοτικής οδοποιίας


Παρεμβάσεις για την αύξηση των επιπέδων οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας καθώς και εντός αστικού ιστού

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:

646,5 εκ. €

(ΕΤΠΑ: 237 εκ. €, ΕΚΤ+: 409,5 εκ. €)

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Π. 4:

Συνέχιση και ενίσχυση των παρεμβάσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, εναρμονιση κ.λ.π.)


Κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βελτίωση προσβασιμότητας σε Κοινωνικές Δομές των Δήμων και στα ΑΕΙ της Περιφέρειας


Ενίσχυση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και υπηρεσίες υποστήριξης ενεργού και υγιούς γήρανσης


Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας

Προώθηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ολοκληρωμένες Δράσεις για τις χρόνια επιβαρuμένες – περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες

Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας και παρατηρητήριο για την πρόληψη και τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των τύπων εδαφικών περιοχών και τοπικών πρωτοβουλιών

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ:

289,7 εκ. €